Ceļotāja pamattiesības

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":    

 • ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;
 • vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;
 • ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;
 • ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);
 • kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;
 • ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā – kompensāciju;
 • ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;
 • – ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu;
 • ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;
 • ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;
 • ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;
 • ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

SIA Time 4 Travel  reģ. nr. 40203413249, sadarbojas ar Tūrisma Operatoriem, kuriem ir nodrošinājums (klienta iemaksātās naudas drošības garantija), ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina Tūrisma Operatora aprdrošinātājs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Ja Tūrisma Operators, ar ko sadarbojas SIA SIA Time 4 Travel  reģ. nr. 40203413249 , nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, pasts@ptac.gov.lv, tel. 65452554.

Ceļotāja pamatpienākumi

 • Ceļotāji veic līguma summas samaksu savlaicīgi un saskaņā ar līguma noteikumiem.
 • Ceļotāji izbraukšanas dienā laikus ierodas noteiktajā izbraukšanas vietā un izmanto līgumā paredzētos tūrisma pakalpojumus saskaņā ar līguma noteikumiem.
 • Ceļotāji 1 (vienu) kalendāro dienu pirms izbraukšanas un 1 (vienu) kalendāro dienu pirms atgriešanās precizē izbraukšanas un atgriešanās laikus, ieskatoties attiecīgās lidostas, ostas, autoostas, dzelzceļa stacijas mājas lapā).
 • Ceļotāji informē personas, kas ceļo kopā ar ceļotāju, par ceļotāju pamattiesībām un pienākumiem.
 • Ceļotāji sniedz patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par sevi un par personām, kas ceļo kopā.
 • Ceļotāji ievēro normatīvos aktus par robežšķērsošanas kārtību.
 • Ceļotāji nodrošina, ka ceļotāju rīcībā ir ceļošanai derīgi personu identificējoši dokumenti un ir saņemtas vīzas (ja tādas ir nepieciešamas).
 • Ceļotāji ievēro tiesību normatīvos aktus, tai skaitā, viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, un sabiedriskās kārtības noteikumus.
 • Ceļotāji bez nepamatotas kavēšanās informē tūrisma operatoru, kā arī uz vietas informēt attiecīgā pakalpojuma sniedzēju par jebkādu neatbilstību, ar ko viņi saskaras līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu sniegšanas laikā. Par neatbilstību ir uzskatāma līgumā iekļauto pakalpojumu nesniegšana vai nepienācīga sniegšana.