Privātuma politika

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Time 4 Travel”, reģistrācijas Nr.40203413249, adrese Zemgales iela 45-16, Olaine, LV-2114, Latvija (turpmāk – Time 4 Travel), veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, ievērojot datu subjektu tiesības uz privātumu.

2. Personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem: klienta identificēšanai, pakalpojumu līguma noslēgšanai un izpildei, klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšanai, pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai, lojalitātes programmu izstrādei, norēķinu administrēšanai, likumos noteikto pienākumu veikšanai.

3. Time 4 Travel veic visus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai iegūtie personas dati būtu drošībā. Piekļūt datiem var tikai tās personas, kuras īpaši pilnvarotas šādu darbību veikšanai. Klientu personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams.

4. Time 4 Travel neizpauž datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams pakalpojumu līguma izpildei. Ievērojot normatīvo aktu prasības, Time 4 Travel pilnvaro sadarbības partnerus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī ārpus tām, veikt atsevišķas darbības, kā piemēram, vīzu noformēšana, pārvadājumu pakalpojumi, izmitināšana viesnīcās, izklaides pakalpojumi u.tml. Time 4 Travel nodod šiem sadarbības partneriem personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams uzdevuma izpildei. Datu apmaiņa ar bankām un maksājumu karšu centru notiek šifrētā veidā, lai garantētu klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību.

5. Personai ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko apstrādā Time 4 Travel, prasīt piekļuvi saviem personas datiem, prasīt savu personas datu izlabošanu, datu apstrādes ierobežošanu, datu dzēšanu, atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Time 4 Travel pienākumiem, kas noteikti normatīvos aktos vai tiek veikti sabiedrības interesēs. Lai saņemtu informāciju par saviem personas datiem, nepieciešams rakstisks iesniegums.

6. Time 4 Travel nosūta komerciālus paziņojumus (e-Jaunumi) tikai tad, ja persona ir devusi piekrišanu. Piekrišanas došana vai atsaukšana ir personas brīva izvēle. Atteikties no e-Jaunumu saņemšanas var jebkurā brīdī, sekojot katra e-Jaunumu sūtījuma beigās sniegtajiem norādījumiem. To iespējams izdarīt arī, nosūtot paziņojumu uz e-pastu: liene@time4travel.lv.

7. Time 4 Travel ir tiesības vienpusēji mainīt privātuma politiku, ievērojot datu subjektu tiesības un normatīvo aktu prasības.